Trygge barn om barnehagens lovverk

barnehage Sep 13, 2022

Trygghet og tilhørighet er livsviktig for et barn som tilbringer store deler av hverdagen i barnehagen. Dessverre er det ikke slik for alle barn. Det viser seg at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarn opplever utestengelse og mobbing i sin barnehage. 

Forskningsrapporten «Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen» forteller at både barn, ansatte og foreldre mener at det foregår mobbing i barnehagen. 

Heldigvis tas dette nå ordentlig tak i. Det skal være nulltoleranse mot mobbing. Det betyr ikke at barn ikke kan ha konflikter seg imellom. Konflikt er en del av det å vokse opp og det å sosialisere seg med andre barn. Nulltoleransen handler derimot om når konflikt blir til krenkelser, utestengelse og mobbing. 

Rammeplanen for barnehager har allerede krav om at barnehagene skal jobbe systematisk for å forebygge utestenging og mobbing. Nå er denne forpliktelsen også kommet inn i barnehageloven fra 1.1.21. Det skal sikre at alle barn, uavhengig hvilken barnehage de går i, får hjelp av de voksne til å ta godt vare på hverandre. 

Alle ansatte har plikt til å følge med

Barnehagen er forpliktet til å ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det avgjørende er om barnet som blir utsatt kan oppleve det som nedverdigende eller integritetskrenkende. Utestengingen må som hovedregel være systematisk. Alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser.

Aktivitetsplikt

Lovendringen innebærer en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan barna har det. Personalet skal undersøke og sette inn tiltak når de har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Barnehagen har plikt til å undersøke saken når foreldre selv sier ifra. Dette må de gjøre selv om personalet skulle være av en annen oppfatning. 

 Når ansatte krenker

Hva dersom det ikke er barnet som utestenger, krenker eller mobber på annet vis? Hva om det er en voksen i barnehagen? Dette skal ikke lenger kunne gå under radaren. Nå er det innført en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om at personalet krenker barn. 

Samtlige ansatte i barnehagen har nå plikt til å melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om, eller kjennskap til, at et av barna ikke har det trygt og godt i barnehagen. Barnehagens styrer vil være ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp meldingene på en ansvarlig måte.

Barnehagen må ha en plan

Barnehagen skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan de både skal følge opp barnet og barnegruppen.

Det er innført krav om at barnehagene skal ha internkontroll for å sikre at de følger lovverket og forskrifter, inkludert rammeplanen og det nye regelverket om mobbing. 

Barnehageeier har ansvaret for at barnehagen følger disse reglene, og må derfor både legge til rette for og følge opp at barnehagen oppfyller disse kravene. 

Slik kan Trygge barn hjelpe

I en hektisk barnehagehverdag er det ikke enkelt å sette av tid til å lage nye planer og implementere inn nye rutiner. 

Trygge barn kan hjelpe ansatte/ barnehagene med å få ut denne kunnskapen i praksis ved å implementere det nye lovverket inn i gode rutiner i barnehagehverdagen. 

Vi kan kurse og veilede ansatte slik at de får kunnskap til å kunne oppdage et barn som ikke har det bra, og lære dem hvilke tegn og signaler de skal se etter. 

Vi kan også kurse ansatte i det nye lovverket, lage oppgaver, øvelser og rollespill som styrker ansattes kompetanse i å møte de nye kravene på en god måte. 

Én utfordring er å følge opp et barn som blir utestengt, krenket eller mobbet av et annet barn. Det har mange ansatte god kunnskap om allerede, men det er ofte delte meninger om hva barn har behov for. 

 Men hva hvis en ansatt krenker et barn? Det kan være fryktelig vanskelig å være kollega og måtte si ifra når en annen ansatt krenker et barn. Vi kan veilede den ansatte - og styrer på hvordan de kan gå fram. 

Lik tilgang på lik informasjon til foreldre og ansatte

Barnehagen har som nevnt plikt til å undersøke saken når foreldre sier ifra, selv om de som jobber i barnehagen er av en annen oppfatning. Det kan være vanskelig for barnehagen å håndtere. Ved å ha felles temamøter, og være sparringspartner kan Trygge barn bidra til å senke konfliktnivå og øke felles forståelse. 

Om du ønsker flere gode tips til utfordringer i familiehverdagen kan du laste ned appen Spør Ellen helt gratis! 

Appen er din hjelp "i lomma" med tilgang til en rekke ressurser i form av artikler, videoer og lydfiler. Her har du også mulighet til å chatte direkte med foreldreterapeut Ellen for individuell veiledning og støtte. 

Du finner appen Spør Ellen i App Store og Google Play.

 

Ønsker du inspirasjon rett i innboksen din? 

Fyll inn, så sender vi deg jevnlige påfyll ❤︎