Hvordan håndtere mobbing i barnehagen

Mobbing er en alvorlig utfordring som kan ha store konsekvenser for barna som er involvert. Det kan føre til lav selvfølelse og redusert selvtillit, angst, depresjon og andre psykiske vansker.

Mange av oss kan ha vanskelig for å forestille oss at mobbing kan forekomme i barnehagealder, men det er dessverre en realitet. Selv små barn kan utsette andre for negative handlinger, og dette kan i noen tilfeller eskalere til mobbing. Det kan være alt fra å ta leker fra andre, å være ekskluderende mot noen, å gjøre narr av andre eller utsette dem for fysisk eller verbal vold. Det er viktig å være klar over at mobbing kan forekomme i alle aldersgrupper, og at vi må være årvåkne og handle raskt hvis vi mistenker at det skjer i barnehagen.

Barn som opplever mobbing og krenkelser er helt avhengig av gode voksne rundt seg. Både foreldre og barnehageansatte har ansvar for å sikre at alle barn har en trygg og positiv hverdag i barnehagen.

Gode råd til foreldre

 1. Vær åpen og kommuniser med barnehagen. Det er viktig å ha en åpen dialog med barnehagen. Hvis du har mistanke om at barnet ditt blir mobbet, så ta det opp med barnehagen. Dette gir barnehagen mulighet til å undersøke saken og å handle deretter.

 2. Støtt barnet ditt. Gi barnet ditt støtte og oppmuntring. Fortell barnet ditt at vi er alle unike på hver vår måte. Vis barnet at alle følelser er lov å ha. Bekreft barnets følelser, og hjelp barnet med å håndtere dem. 

 3. Snakk med barnet ditt om mobbing. Det er viktig at barnet ditt vet hva mobbing er, og at det ikke er greit. Forklar hva mobbing er på en måte som barnet ditt kan forstå, og fortell at det alltid er lov å si ifra hvis det blir utsatt for mobbing.

 4. Lær barnet hvordan det kan sette grenser og si nei til uønsket oppførsel fra andre barn. Dette kan gjøres gjennom rollespill og samtaler, slik at barnet ditt føler seg tryggere på å stå opp for seg selv.

 5. Vær en god rollemodell for barnet ditt ved å vise positive holdninger og verdier som inkludering og respekt. Snakk om forskjeller og hvorfor det er viktig å akseptere og respektere alle.

 6. Legg til rette for at barnet ditt får gode relasjoner til andre barn i barnehagen, ved å invitere andre barn på besøk eller oppmuntre til å delta i fellesaktiviteter.

 Gode råd til barnehageansatte

 1. Forebygging. Det er viktig å ha et godt forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen. Dette kan blant annet innebære å jobbe med barnas sosiale kompetanse og lære dem gode måter å være sammen på. Samtidig å fremme inkludering og respekt for mangfold blant barna.

 2. Observasjon og dokumentasjon. Ansatte i barnehagen bør være oppmerksomme på barnas atferd og samhandling, og dokumentere eventuelle tilfeller av mobbing. Dette kan gi viktig informasjon om hva som skjer, og kan også hjelpe til med å vurdere hvor alvorlig situasjonen er.

 3. Samtaler med barna. Snakk med barna som er involvert i mobbing, både offeret og mobberen. Det er viktig å lytte til hva de har å si, og hjelpe dem å sette ord på følelsene sine. Samtaler kan også bidra til å finne ut hva som ligger bak mobbingen og finne løsninger på situasjonen.

 4. Involvering av foreldre. Foreldre kan være en viktig ressurs i arbeidet med å håndtere mobbing i barnehagen. Snakk med foreldrene om hva som skjer og få deres syn på situasjonen. Det kan også være lurt å informere foreldrene om barnehagens rutiner og tiltak for å forebygge og håndtere mobbing.

 5. Sanksjoner. Mobbing kan ikke aksepteres, og de ansatte i barnehagen må sette klare grenser og følge opp med sanksjoner dersom det er nødvendig. Dette kan for eksempel innebære å gi en advarsel til mobberen, eller å involvere barnehagens ledelse og eventuelt politiet dersom situasjonen er alvorlig.

I Trygge barn er vi opptatt av at barn skal føle seg trygg og inkludert der de er. Derfor har vi nå fått inn et eget tema som omhandler mobbing og krenkelser i portalen.

Der finner du mer kunnskap om definisjon og eksempler på mobbing i barnehagen, hva som er barnehagens plikter rundt mobbing og krenkelser, og hvordan du kan snakke med barn om mobbing. 

 

 

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.